Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
ชาวตำบลดอนทรายร่วมด้วยช่วยกัน ห่างไกลโควิด ด้วย D-M-H-T-T (D อยู่ให้ห่าง M ใส่แมสก์กัน H หมั่นล้างมือ T ตรวจวัดอุณหภูมิ T ใช้แอปไทยชนะ)  
     หน้าแรก
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบายผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่
   โครงสร้างส่วนราชการ
   ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
   E-Service
   ITA
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
   ร้องเรียนร้องทุกข์
 
แผนงาน
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   เทศบัญญัติเทศบาล
   คู่มือปฏิบัติงาน
   คู่มือประชาชน
   ปฏิทินกิจกรรม
   กฎหมาย/ระเบียบต่างๆ
   คำสั่ง สถ.
   พรบ./พรก.
   แผนดำเนินงานประจำปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
รายงาน
   รายงานการประชุม
   รายงานทางการเงิน
   รายงานผลการติดตามและประเมินผล
   หนังสือราชการ
   สถิติการให้บริการ
   สถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
   แผนการใช้จ่ายเงิน
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
   ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนทราย
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
ร้องเรียนการทุจริต
เทศบาลตำบลดอนทราย
อีเมล์สารบรรณ
ทต.ดอนทราย
saraban@donsai.go.th
 
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 150 มิลลิเมตร จำนวน 3 บ่อ (ดู : 3) 17 พ.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จาก สายหลังสหกรณ์การเกษตรดอนทราย (ดู : 63) 29 ธ.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 - 6 ตำบลดอนทราย (ดู : 75) 7 ธ.ค. 2564
ประกาศสำนักงานเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง รายงานตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 81) 30 พ.ย. 2564
ประกาศสำนักงานเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองนำ้มันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 59) 2 พ.ย. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่องประกาศผลผุ้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 4 (ดู : 72) 8 ต.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่องการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที 5-6 ถึง หมู่ที่ 8 ตำบลดอนประดู่ (โดยการปูทับยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต) (ดู : 120) 9 ก.ย. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่องการเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหลังสหกรณ์การเกษตรดอนทราย (ดู : 101) 8 ก.ย. 2564
ประกาศสำนักงานเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง การจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน (ดู : 116) 5 ก.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่องประกาศผลผุ้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 3 (ดู : 95) 5 ก.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู๋บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านกันขี้เหล็ก (ดู : 116) 11 พ.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่องประกาศผลผุ้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 2 (ดู : 124) 19 เม.ย. 2564
ประกาศสำนักงานเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง การจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม (ดู : 135) 19 เม.ย. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกันขี้เหล็ก - ห้วยศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 6 บ้านกันขี้เหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 144) 7 เม.ย. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง การจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ (ดู : 112) 3 มี.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง การจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม (ดู : 127) 5 ก.พ. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนโดยการปูทับยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหมู่ที่ 5 ตำบลดอนทราย เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 ตำบลดอนประดู่ จำนวน 1 สาย (ดู : 255) 26 ม.ค. 2564
ประกาศสำนักงานเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง การจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม (ดู : 147) 5 ม.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 ถึง ธันวาคม 2563) (ดู : 137) 5 ม.ค. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกันขี้เหล็ก - ห้วยศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 6 บ้านกันขี้เหล็ก ตำบลดอนทราย (ดู : 131) 22 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่ที่ 6 บ้านกันขี้เหล็ก จำนวน 1 แห่ง (ดู : 138) 7 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนโดยการปูทับยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 5 บ้านดอนทราย เชื่อมต่อ หมู่ที่ 5 บ้านดอนประดู่ จำนวน 1 สาย (ดู : 144) 7 ธ.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกันขี้เหล็ก - ห้วยศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 6 บ้านกันขี้เหล็ก ตำบลดอนทราย จำนวน 1 สาย (ดู : 171) 26 พ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านกันขี้เหล็ก ตำบลดอนทราย แบบมาตรฐการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จำนวน 1 แห่ง (ดู : 147) 18 พ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนโดยการปูทับยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหมู่ที่ 5 ตำบลดอนทราย เชื่อมต่อ หมู่ที 5 ตำบลดอนประดู่ จำนวน 1 สาย (ดู : 153) 18 พ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกันขี้เหล็ก - ห้วยศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 6 บ้านกันขี้เหล็ก ตำบลดอนทราย จำนวน 1 สาย (ดู : 145) 17 พ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่ที่บ้าน หมู่6 บ้านกันขี้เหล็ก (ดู : 133) 5 พ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกันขี้เหล็ก - ห้วยศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 6 บ้านกันขี้เหล็ก ตำบลดอนทราย (ดู : 136) 5 พ.ย. 2563
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนโดยการปูทับยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายหมู่ที่ 5 ตำบลดอนทราย เชื่อมต่อ หมู่ที 5 ตำบลดอนประดู่ (ดู : 137) 5 พ.ย. 2563
ประกาศสำนักงานเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง รายงานการตรวจสอบพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 135) 22 ต.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งนอก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ งวดที่ 3 (ดู : 155) 20 ต.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาส 4 กรณีไม่ผ่านระบบ eGP (ดู : 179) 7 ต.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านโคกทราย (ดู : 150) 6 ต.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบแชมเปญ หมู่ที่ 6 บ้านกันขี้เหล็ก (ดู : 135) 6 ต.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านกันขี้เหล็ก (ดู : 128) 6 ต.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกันขี้เหล็ก - ห้วยศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 6 บ้านกันขี้เหล็ก ตำบลดอนทราย (ดู : 144) 6 ต.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 137) 6 ต.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งนอก ตำบลดอนทราย ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง (ดู : 189) 11 ส.ค. 2563
ประกาศสำนักงานเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 467) 13 ก.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่3 (ดู : 184) 13 ก.ค. 2563
ประกาศ กองคลัง เทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 161) 30 มิ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งนอก ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง (ดู : 159) 26 มิ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายห้วยลึก-สะพานม่วงค่อม หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก ตำบลดอนทราย (ดู : 204) 15 มิ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง การจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม (ดู : 168) 5 มิ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเกาะเสือ ม.2- บ้านทุ่งนอกม.4 -บ้านกันขี้เหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลดอนทราย จำนวน 2ช่วง (ดู : 165) 2 มิ.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายกันขี้เหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลดอนทราย (ดู : 173) 12 พ.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนโดยวิธี Pavement In Place Rcycling สายห้วยลึก-สะพานม่วงค่อม ม.1 บ้านห้วยลึก (ดู : 166) 12 พ.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง การจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน (ดู : 156) 5 พ.ค. 2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนโดยวิธี Pavement In Place Recycling สายห้วยลึก-สะพานม่วงค่อม หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddng) (ดู : 164) 28 เม.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนโดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายห้วยลึก - สะพานม่วงค่อม หมู่ที่ 1 บ้านห้วยลึก (ดู : 180) 23 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 (ดู : 181) 21 เม.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่2 (ดู : 186) 10 เม.ย. 2563
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งนอก (ดู : 175) 9 เม.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง การจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม (ดู : 147) 7 เม.ย. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเกาะเสือ ม.2 - บ้านทุ่งนอก ม.4 - บ้านกันขี้เหล็ก ม.6 จำนวน 2 ช่วง ตำบลดอนทราย (ดู : 181) 9 มี.ค. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง การจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ (ดู : 152) 6 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสร้างถนนโดยวิธี Ravement In-Place Recycing สายกันขี้เหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลดอนทราย (ดู : 189) 4 มี.ค. 2563
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเกาะเสือ ม.2 - บ้านทุ่งนอก ม.4 - บ้านกันขี้เหล็ก ม.6 ตำบลดอนทราย จำนวน 2 ช่วง (ดู : 250) 14 ก.พ. 2563
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมโดย Pavement In-Place Recycling สายกันขี้เหล็ก ม.6 ตำบลดอนทราย (ดู : 194) 11 ก.พ. 2563
ประกาศ ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเกาะเสือ หมู่ที่ 2-บ้านทุ่งนอก ม.4- บ้านกันขี้เหล็ก ม.6 ตำบลดอนทราย จำนวน 2 ช่วง (ดู : 190) 7 ก.พ. 2563
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
   เทศบาลตำบลดอนทราย
   เทศบาลตำบลดอนทราย 48 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
    โทรศัพท์ : 074-676533-4 โทรสาร : 074-676533 ต่อ 18
E-mail Address : saraban@donsai.go.th / donsai2562@hotmail.com
   Copyright © 2018. www.donsai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs