Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
ชาวตำบลดอนทรายร่วมด้วยช่วยกัน ห่างไกลโควิด ด้วย D-M-H-T-T (D อยู่ให้ห่าง M ใส่แมสก์กัน H หมั่นล้างมือ T ตรวจวัดอุณหภูมิ T ใช้แอปไทยชนะ)  
     หน้าแรก
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบายผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่
   โครงสร้างส่วนราชการ
   ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
   E-Service
   ITA
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
   ร้องเรียนร้องทุกข์
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
 
แผนงาน
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   แผนดำเนินงานประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ITA
   แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
   มาตรการภายในเพื่อสงเสริมความโปร่งใส
   รายงาน
กฎหมาย
   เทศบัญญัติเทศบาล
   กฎหมาย/ระเบียบต่างๆ
   คำสั่ง สถ.
   พรบ./พรก.
การให้บริการ
   คู่มือปฏิบัติงาน
   คู่มือประชาชน
   ปฏิทินกิจกรรม
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
งานการเจ้าหน้าที่
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
รายงาน
   รายงานการประชุม
   รายงานทางการเงิน
   รายงานผลการติดตามและประเมินผล
   หนังสือราชการ
   สถิติการให้บริการ
   สถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
   แผนการใช้จ่ายเงิน
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
   ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนทราย
   รายงานการเงินของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลดอนทราย
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
การร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
อีเมล์สารบรรณ
ทต.ดอนทราย
saraban@donsai.go.th
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) (ดู : 25) 24 มี.ค. 2566
ประชุมมอบนโยบาย No Gift Policy (ดู : 11) 10 มี.ค. 2566
โครงการพัฒนาวัดห้วยลึก เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องโอกาสคล้ายวันประสูติ (ดู : 57) 24 ม.ค. 2566
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลดอนทราย (ดู : 63) 13 ม.ค. 2566
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 56) 10 ม.ค. 2566
ให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลดอนทรายต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 47) 10 ม.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันฯ (ดู : 113) 9 ม.ค. 2566
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 60) 6 ม.ค. 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวันเวลาสถานที่คัดเลือก (ดู : 68) 22 ธ.ค. 2565
ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ดู : 67) 1 ธ.ค. 2565
ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565 (ดู : 0) 25 พ.ย. 2565
ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล (ดู : 66) 8 พ.ย. 2565
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลากพระ ประจำปี 2565 (ดู : 94) 10 ต.ค. 2565
โครงการจัดซื้อระบบจัดการน้ำประปาระยะไกล water management system (ดู : 5) 7 ต.ค. 2565
จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูก ในวันที่ 10-12 ตุลาคม 2565 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลดอนทราย เวลา 09.00-16.00 น. (ดู : 84) 7 ต.ค. 2565
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 146) 15 ส.ค. 2565
ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2565 (ดู : 0) 22 ก.ค. 2565
ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2565 (ดู : 0) 26 เม.ย. 2565
รายงานแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ขอใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 201) 21 ก.พ. 2565
การดำเนินการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) (ดู : 202) 18 ก.พ. 2565
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี 2565 และสมัยแรกประจำปี 2566 (ดู : 0) 14 ก.พ. 2565
ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาล (ดู : 233) 11 ก.พ. 2565
ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2565 (ดู : 0) 26 ม.ค. 2565
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 214) 1 ธ.ค. 2564
ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2564 (ดู : 135) 25 พ.ย. 2564
นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนทรายสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2564 ครั้งที่ 1 (ดู : 129) 21 พ.ย. 2564
นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนทรายสมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 ครั้งที่ 1 (ดู : 131) 2 พ.ย. 2564
การติดตามระบบจัดการน้ำประปาระยะไกล (water management system (ดู : 34) 1 พ.ย. 2564
ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2564 (ดู : 136) 11 ต.ค. 2564
รายงานผู้รับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 132) 5 ต.ค. 2564
การติดตามเฝ้าระวังป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 218) 4 ต.ค. 2564
รายงานผลการประหยัดพลังงานไฟฟ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 129) 10 ก.ย. 2564
นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนทรายสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 2 (ดู : 128) 24 ส.ค. 2564
นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนทรายสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1 (ดู : 125) 9 ส.ค. 2564
ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 (ดู : 136) 3 ส.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 262) 13 ก.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 247) 8 ก.ค. 2564
กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะบุคคล (ดู : 234) 8 ก.ค. 2564
นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนทรายสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 2 (ดู : 133) 22 มิ.ย. 2564
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 243) 21 มิ.ย. 2564
นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนทรายสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 1 (ดู : 134) 7 มิ.ย. 2564
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ 2564 (ดู : 133) 7 มิ.ย. 2564
ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนทราย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2564 ครั้งที่ 1 (ดู : 136) 7 มิ.ย. 2564
ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนทรายครั้งที่แรก (ดู : 128) 28 พ.ค. 2564
ประกาศประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้างผ่านธนาคาร (ดู : 303) 22 เม.ย. 2564
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ดู : 371) 9 เม.ย. 2564
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 5 (ดู : 299) 8 เม.ย. 2564
ประกาศผลการเลือกตั้ง ผ.ถ. 5/8 (ดู : 279) 28 มี.ค. 2564
ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ถ.5/8 เขตที่ 2 (ดู : 252) 28 มี.ค. 2564
ประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ถ.5/8 (ดู : 266) 28 มี.ค. 2564
แจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 252) 26 มี.ค. 2564
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก : EIT (ดู : 264) 15 มี.ค. 2564
ประกาศ ส.ถ. 4/4 (เขตเลือกตั้งที่ 2) (ดู : 263) 19 ก.พ. 2564
ประกาศ ส.ถ.4/4 (เขตเลือกตั้งที่ 1) (ดู : 256) 19 ก.พ. 2564
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลดอนทรายที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง (ดู : 247) 19 ก.พ. 2564
ประกาศจำนวน หลักเกณฑ์ วิธีการ และสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเลียงเลือกตั้งและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลแะนายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย (ดู : 252) 4 ก.พ. 2564
ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนทราย (ดู : 312) 4 ก.พ. 2564
ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย (ดู : 265) 4 ก.พ. 2564
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ ภดส.1 ปี 2564 (ดู : 214) 2 ก.พ. 2564
ประกาศ จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง (ดู : 258) 1 ก.พ. 2564
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
   เทศบาลตำบลดอนทราย
   เทศบาลตำบลดอนทราย 48 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
    โทรศัพท์ : 074-676533-4 โทรสาร : 074-676533 ต่อ 18
E-mail Address : saraban@donsai.go.th / donsai2562@hotmail.com
   Copyright © 2018. www.donsai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs