Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
ชาวตำบลดอนทรายร่วมด้วยช่วยกัน ห่างไกลโควิด ด้วย D-M-H-T-T (D อยู่ให้ห่าง M ใส่แมสก์กัน H หมั่นล้างมือ T ตรวจวัดอุณหภูมิ T ใช้แอปไทยชนะ)  
     หน้าแรก
   ข้อมูลพื้นฐาน
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบายผู้บริหาร
   อำนาจหน้าที่
   โครงสร้างส่วนราชการ
   ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
   E-Service
   ITA
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
   ร้องเรียนร้องทุกข์
 
แผนงาน
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   ข้อบัญญัติงบประมาณ
   เทศบัญญัติเทศบาล
   คู่มือปฏิบัติงาน
   คู่มือประชาชน
   ปฏิทินกิจกรรม
   กฎหมาย/ระเบียบต่างๆ
   คำสั่ง สถ.
   พรบ./พรก.
   แผนดำเนินงานประจำปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
รายงาน
   รายงานการประชุม
   รายงานทางการเงิน
   รายงานผลการติดตามและประเมินผล
   หนังสือราชการ
   สถิติการให้บริการ
   สถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
   แผนการใช้จ่ายเงิน
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
   ประกาศสภาเทศบาลตำบลดอนทราย
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
   หน่วยตรวจสอบภายใน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
ร้องเรียนการทุจริต
เทศบาลตำบลดอนทราย
อีเมล์สารบรรณ
ทต.ดอนทราย
saraban@donsai.go.th
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
นายมานพ ช่วยมณี
นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย
081-963-1451


  ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลดอนทราย
รายงานแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ขอใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 49)
การดำเนินการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) (ดู : 52)
ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาล (ดู : 65)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลดอนทราย
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด 150 มิลลิเมตร จำนวน 3 บ่อ (ดู : 3)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จาก สายหลังสหกรณ์การเกษตรดอนทราย  (ดู : 63)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง กำหนดวันตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 - 6 ตำบลดอนทราย (ดู : 75)


ประมวลภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลดอนทราย
 
นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายให้กองช่างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างทางถนน หมู่ที่ 4 ตำบลดอนทราย เพื่อให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอนทราย เรียกประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอนทราย ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนทราย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายกองช่างดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจร
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย พร้อมด้วยผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข และนักเรียนฝึกงาน ลงพื้นที่พบปะประชาชนในพื้นที่หมูที่ 1,3,5
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองช่าง เข้าร่วมประชุมโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายให้ ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่าง นายช่างโยธา เจ้าพนักงานประปา ลงพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านเกาะเสือ เพื่อตรวจโครงการเจาะบ่อบาดาล ตรวจเช็คน้ำประปา และสำรวจเส้นทาง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดอนทราย เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการทำงานของคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายให้ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองช่าง เจ้าพนักงานประปา ลงพื้นที่สถานีรถไฟ เพื่อรับทราบปัญหาการใช้น้ำประปาหมู่ที่ 5 และแนวทางแก้ไขต่อไป
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี กำนันตำบลดอนทราย และผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปากพะยูน ลงพื้นที่ตรวจสอบสายไฟฟ้าถูกลักขโมยในพื้นที่หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เพื่อเป็นหลักฐานสืบหาผู้กระทำผิดต่อไป
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย ร่วมพิธีวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมเมืองพัทลุง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ล้างหน้าทรายระบบประปา หมู่ที่ 2 บ้านเกาะเสือ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ปรับภูมิทัศน์ข้างเทศบาล เนื่องในวันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2565
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายกองช่างดำเนินการติดตั้งไฟ้ฟ้าส่องถนน เพิ่ม 2 จุด ในพื้นที่ ม.6 และซ่อมแซมระบบไฟไฟ้าส่องสว่าง ม.5 จำนวน 1จุด
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างหน้า กศน.ตำบลดอนทราย หมู่ที่ 3 เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทางสัญจรผ่านไปมา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายให้กองช่างดำเนินการซ่อมแซมท่อเมนประปา หมู่ที่ 1 ตำบลดอนทราย (ข้างกำแพงวัดห้วยลึก) ใหอยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย มอบหมายให้กองช่างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างทางถนน บริเวณหน้าบ้านน้าลพ น้าสงบ หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย เพื่อให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน เทศบาลตำบลดอนทราย
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งบริหาร (ดู : 342)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดอนทราย(แทนตำแหน่งที่ว่าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (ดู : 397)
ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดอนทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (ดู : 348)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP

  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
 
   เทศบาลตำบลดอนทราย
   เทศบาลตำบลดอนทราย 48 หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
    โทรศัพท์ : 074-676533-4 โทรสาร : 074-676533 ต่อ 18
E-mail Address : saraban@donsai.go.th / donsai2562@hotmail.com
   Copyright © 2019. www.donsai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs